Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Manowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANOWIE

AKTUALIZACJA z dnia 26 sierpnia 2021r.

 

I PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 z pozn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pozn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z pozn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z pozn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 z pozn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021r. poz. 982 z pozn. zm.)
 7. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.

 

II OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

 1. Szkoła Podstawowa w Manowie wznawiając działalność uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości,
  2. zakrycie nosa i ust (maseczka),
  3. obowiązkowa dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych,
  4. przebywanie w wyznaczonych obszarach szkoły,
  5. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 4. Do szkoły NIE mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Dzieci po wejściu do szkoły bezzwłocznie myją ręce wodą z mydłem.
 6. Dzieci w trakcie pobytu w placówce do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Sale zajęć, części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć i podczas przerw.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 10. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 11. Jeśli warunki pogodowe pozwolą podczas przerw uczniowie przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 13. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
 14. Podczas zajęć wychowania fizycznego rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 15. Podczas realizacji zajęć w miarę możliwości organizuje się wyjścia w miejsca otwarte np. las, park, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 16. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, w których nie można zachować dystansu społecznego.

 

III OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala, dostosowuje i upowszechnia procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2.  Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki  ochronne, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 3. W pomieszczaniach sanitarno-higienicznych wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcję dezynfekcji.
 4. Przy wejściu głównym do szkoły zamieszcza numer do kontaktu z Inpekcją Sanitarną w sprawie koronawirusa oraz numery alarmowe.
 5.  Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 6. Wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.
 7. Zapewnia odrębne pomieszczenie służące do izolacji dziecka wykazującego objawy choroby zakaźnej.
 8. Monitoruje codzienną dezynfekcję sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystywanych do zajęć pomocy dydaktycznych i przyborów sportowych.
 9. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 10. Zapewnia miejsca lub pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic jednorazowych.

 

IV OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
  1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
  2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
  3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami oraz osobami z zewnątrz.
  4. Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  5. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
  6. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do wyznaczonego pojemnika-kosza.
  8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
  9. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
  10. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  11. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety (2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby), ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, urządzenia terenowe dezynfekuje po każdej grupie.
  12. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych .
  13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
  14. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
  • Personel pomocniczy i administracji ogranicza do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  • Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
  • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 1. Obowiązki nauczycieli:
 1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia w szkole podstawowej.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Przestrzega zasad korzystania z terenu szkoły, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 6. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 9. Nadzoruje uczniów podczas przerw zgodnie z harmonogramem.
 10. Podczas zajęć korzysta tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe np. piłki, skakanki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 11. Systematycznie, co najmniej raz na godzinę, wietrzy salę.
 12. Pilnuje aby uczniowie przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza umyli ręce wodą z mydłem.

 

V OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Manowie  oraz dostępnymi na stronie internetowej szkoły.
 2. Wysyła do placówki wyłącznie zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej.
 3. Nie posyła dziecka objętego kwarantanną lub izolacją.
 4. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 6. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 7. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników szkoły.

 

VI  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 1. Zdrowi opiekunowie nie przebywający na kwarantannie ani w izolacji domowej odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły zachowując zasady:
 1. jeden z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m
 3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5m,
 4. opiekunowie powinni stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 1. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę.
 2. Temperatura dziecka powyżej 38 stopni a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 3. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 4. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

VII ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, TERENÓW ZIELONYCH i BOISKA SZKOLNEGO

 1. Po powrocie z boiska i terenu przed szkołą uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.
 2. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi.
 3. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

VIII ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 4. Do odwołania zawiesza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni w wyznaczonym miejscu, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 7. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady i terminy wydania oraz zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
 8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

IX ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 2. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych Szkoły.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 5. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie w pierwszej kolejności regularnie myją ręce wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekują ręce.
 6. Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych.

 

X PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, temperaturę powyżej 38), zostaje bezzwłocznie odizolowane w osobnym pomieszczeniu przez pracownika szkoły.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Rodzice zobowiązani są bezzwłocznie odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. W razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 .
 7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) w trybie natychmiastowym zostaje odsunięty od wykonywanych czynności i odesłany do domu. Dyrektor informuje pracownika o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy.
 8. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS- CoV-2. Którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 10. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 11. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

XI POSTEPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB PRACOWNIKA

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły, przedszkola na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

3. Procedury mogą być modyfikowane.

4. Procedury zostaną opublikowana na stronie szkoły, przesłane jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępnione w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

5. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami.

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

7. Przydatne instrukcje:

 

Manowo 26.08.2021 r.                                                                                 Krzysztof Kamil Puścian          

 miejscowość, data                                                                                       podpis Dyrektora placówki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID X2021.docx (DOCX, 29.48Kb) 2021-08-26 16:51:54 182 razy
2 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID aktualizacja 18.01.2021..docx (, 30.05Kb) 2021-02-17 17:03:57 32 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Angelika Kowalska-Kowalik 17-02-2021 17:03:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kamil Puścian 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Angelika Kowalska-Kowalik 26-08-2021 16:51:54