Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Manowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Polityka Ochrony Danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w szkole podstawowej oraz realizacji praw osób fizycznych

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:


Szkoła Podstawowa w Manowie

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,

ul. Szkolna 13, 76-015 Manowo

tel: (94) 318-30-82, e-mail: szkolapodstawowa.manowo@wp.pl

 

 1. W Szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD) Grzegorz Dżuga, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: szkolapodstawowa.manowo@wp.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce Dane teleadresowe.

Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole,
  2. wykonywanie przez Szkołę zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Szkole,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
    
 2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym Szkoła powierzyła przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  6. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
 5. Szkoła nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
   
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Szkoły.

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w Manowie.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

W dniu 24 maja 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w pozycji 1000 tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO - jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a niniejszy dokument ma na celu zapoznanie Panią/Pana:

 • z tymi prawami,
 • oraz ze sposobem ich realizacji przez Szkołę Podstawową w Manowie

 

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

 1. wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Pani/Panu we właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu;
 2. wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z ich krótką charakterystyką;
 3. opis zasad realizacji w Szkole Podstawowej w Manowie  Pani/Pana praw z RODO (terminy, sposób realizacji).

 

Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji
W celu właściwej interpretacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:

Dane Inspektora ochrony danych są dostępne:

 1. administrator – to Szkoła Podstawowa w Manowie, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
   
 2. dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   
 3. osoba, której dane dotyczą 
  • to właśnie Pani/Pan w sytuacji, gdy Szkoła Podstawowa w Manowie realizuje zadania z wykorzystaniem Państwa danych osobowych
  • to Pani/Pan jako pracownik Szkoły, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w Szkole;
    
 4. podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  Szkoła Podstawowa w Manowie  będzie miała status podmiotu przetwarzającego w sytuacji, gdy inny administrator, powierzy mu na podstawie umowy/porozumienia przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO. 
   
 5. Inspektor ochrony danych – to osoba fizyczna wyznaczona przez Szkołę, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły
 6. przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
   
 7. zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje Szkoła przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:
  • zgodności z prawem,
  • rzetelności i przejrzystości,
  • zasada ograniczenia celu przetwarzania,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości danych,
  • ograniczenia przechowywania,
  • integralności i poufności,
  • zasada rozliczalności,
  • zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;
    
 8. odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);
   
 9. organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   
 10. państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);
   
 11. profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Ad. 2 Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO:

art. 13 i art. 14 RODO
Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Szkole Podstawowej w Manowie:
 

 1. w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji, kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe:
  • pracownicy Szkoły przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Szkoły,
  • informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje;
 2. w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do Szkoły z innych źródeł (np. od innych administratorów):
  • informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane:
   • w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,
   • albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
   • albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,
     
  • informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),

art. 15-21 RODO
Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
  • polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do Szkoły z pytaniem, czy Szkoła przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak, może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),
  • oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;
    
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
  • prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Szkoły o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,
  • prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego,
    
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):
  • w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
  • art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady Szkoła nie będzie mogło usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m. in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
    
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
  • prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
  • może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:
   • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
   • sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   • Szkoła nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
   • wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,
     
  • przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Szkoła przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,
    
 5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
  • jeżeli Szkoła zrealizuje Pani/Pana prawo do:
   • sprostowania nieprawidłowych danych,
   • uzupełnienia niekompletnych danych,
   • usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
     
  • Szkoła informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
  • Szkoła poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  • z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać, jeżeli:
   • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,
   • oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
     
  • w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez Szkołę bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
  • realizacja w Szkole tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Szkole (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),
    

 

 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
  • w Szkole prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO,
  • skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

 

art. 22 RODO
Szkoła Podstawowa w Manowie nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

 • podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO Szkoła jest zobligowana przekazać Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

 

art. 34 RODO
Ma Pani/Pan również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 • prawo to jest realizowane z inicjatywy Szkoły w sytuacji, gdy w Szkole doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,
   
 • Szkoła przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
  • opis zastosowanych lub proponowanych przez Szkołę środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
    
 • art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy Szkoła jest zwolniona z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.

   

Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w Szkole Podstawowej w Manowie:

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

 1. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ Szkoła Podstawowa w Manowie jest zobowiązana zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.
   
 2. Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:
  1. w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Szkole lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby:
   Szkoła Podstawowa w Manowie, ul Szkolna 13, 76-015 Manowo
  2. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
  3. lub potwierdzony profilem zaufanym poprzez  e-PUAP
  4.  Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie,
  5. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi ochrony danych lub innemu pracownikowi Szkoły, który poprosi Panią/Pana - w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.
    
 3. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 4. Jeżeli Szkoła będzie miała uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.


Sposób i terminy
Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

 

 1. Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO Szkoła zobligowana jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
   
 2. Szkoła bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
  1. Szkoła realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem,
  2. albo Szkoła informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (Szkoła podaje przyczynę opóźnienia),
  3. albo Szkoła odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
   1. o powodach niepodjęcia działań,
   2. o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   3. o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.
     

 

Opłaty

 1. Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez Szkołę na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Szkołę na mocy art. 15-21 i art. 37 RODO są wolne od opłat.
   
 2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Szkoła może:
  • pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.
    
 3. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Szkole.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kamil Puścian 11-02-2021 20:25:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kamil Puścian 11-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kamil Puścian 11-02-2021 20:26:48